poniedziałek 3 październik 2022

Dokumenty do pobrania / Wnioski


Na tej stronie znajdą Państwo wnioski do pobrania z podziałem na poszczególne wydziały.

Wydział Rolnictwa i Środowiska

Tytuł dokumentu / wniosku DOC PDF
wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych Pobierz Pobierz
wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego pochodzenie gleby Pobierz Pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów Pobierz Pobierz

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pobierz
wniosek o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela Pobierz
wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości Pobierz
wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości Pobierz
wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej Pobierz
wniosek o nieodpłatne przyznanie własności działki gruntu oraz działki obejmującej budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu Pobierz
wniosek o nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu Pobierz
wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego Pobierz

 

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

Tytuł dokumentu / wniosku DOC PDF
wniosek o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego Pobierz Pobierz

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) Pobierz
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2) Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) Pobierz
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4)
Pobierz
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5)
Pobierz
Zgłoszenie zamiaru budowy sieci
Pobierz
Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
Pobierz
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
Pobierz
Druk zgody poprzedniego właściciela na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Pobierz
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej lokalu mieszkalnego/budynku Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Pobierz
Wniosek o wydanie dziennika budowy/montażu/rozbiórki Pobierz
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Pobierz
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pobierz

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (formularz P1)
Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P2) Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (formularz P3) Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (formularz P4) Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT (formularz P5) Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych BDSOG (formularz P6) Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 (formularz P7) Pobierz
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P8) Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) Pobierz
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych Pobierz

 

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG) Pobierz
Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Cel lub zakładany wynik pracy Pobierz
Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Rodzaj pracy Pobierz
Załącznik nr 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Kod i nazwa materiału zasobu Pobierz
Formularz zgłoszenia prac kartograficznych (formularz ZK) Pobierz
Załącznik do wzoru zgłoszenia prac kartograficznych – Kod i nazwa materiału zasobu Pobierz
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Pobierz

 

WZORY DOMUMENTÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Pobierz
Wzór licencji dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych Pobierz
Wzór licencji dla wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych Pobierz
Wzór dokumentu obliczenia opłaty Pobierz

 

INNE DOKUMENTY

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Cennik – załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (strony od 49 do 75) Pobierz
Edytowalne wzory ww. wniosków (pliki spakowane) Pobierz (zip)

 

Wydział Organizacyjny

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Oświadczenie o upoważnieniu do sprowadzenia zwłok Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok/urny z prochami z zagranicy Pobierz

 

Wydział Dróg

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek na budowę lub remont ogrodzenia w ciągu drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację pawilonu handlowego w pasie drogowym drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację w pasie drogi powiatowej urządzeń, przyłaczy, itp Pobierz
Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na remont zjazdu z drogi powiatowej Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej  oraz umieszczenie urządzenia nie związanego z drogą Pobierz
Wniosek na przejazd pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton Pobierz
Oświadczenie do wniosku na zajęcie pasa drogowego Pobierz

 

Wydział Komunikacji

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce Pobierz
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce Pobierz
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pobierz
Rejestracja czasowa pojazdu Pobierz
Rejestracja pojazdu zabytkowego Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu - demontaż Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu - demontaż za granicą Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu - z powodu kradzieży Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu - z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu Pobierz
Wyrejestrowanie pojazdu - z powodu wywozu z kraju Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu woli dopisania do dowodu rejestracyjnego imienia i nazwiska współmałżonka jako właściciela (2 wnioski)

Pobierz

Pobierz

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy Pobierz
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jegozagubienia, kradzieży lub zniszczenia Pobierz
Wydanie wtórnika karty pojazdu z powodu jej zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Pobierz
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej Pobierz
Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej Pobierz
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego Pobierz
Dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji: HAK, TAXI, L Pobierz
Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu zamieszkania właściciela pojazdu (w obrębie powiatu) lub zmiany nazwiska Pobierz
Zmiana rodzaju pojazdu Pobierz
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej / wykreślenie adnotacji o montażu instalacji gazowej  Pobierz
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Pobierz
Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych / wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej Pobierz
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu / przywrócenie (2 wnioski)

Pobierz

Pobierz

Dokonanie wpisu lub wykreślenia zastawu rejestrowego Pobierz
Pełnomocnictwo Pobierz

 

REFERAT TRANSPORTU

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne Pobierz
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy Pobierz
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pobierz
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pobierz
Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pobierz
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - samochodem osobowym Pobierz
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Pobierz
Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - samochodem osobowym Pobierz
Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  Pobierz
Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy (dot. posiadanych licencji przed 15.08.2013r.) Pobierz
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Pobierz
Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji Pobierz
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze nie przekraczającym granicy powiatu ostrowieckiego Pobierz
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu ostrowieckiego Pobierz
Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/ rozszerzenie zakresu wpisu Pobierz
Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do ewidencji instruktorów Pobierz
Wydanie wtórnika legitymacji instruktora Pobierz
Zmiana legitymacji instruktora Pobierz
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora Pobierz
Dokonanie wpisu do ewidencji wykładowców Pobierz
Kwalifikacja na egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców Pobierz
Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Pobierz
Wydanie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów Pobierz

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.