piątek 9 grudzień 2022

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA - FAJERWERKI

Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych:

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,

2) dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:

a) w magazynie – 1000 kg,

b) w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,

c) w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg;

3) wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,

4) dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,

5) zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,

6) zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,

7) instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,

8) powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,

9) pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

 

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:

1) detaliczna sprzedaż winna odbywać się wyłącznie na stoiskach wyodrębnionych do tego celu z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,

2) wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży,

3) stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazie otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.

Reasumując, należy podkreślić, że sprzedaż jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych (także zimne ognie) na targowiskach lub z samochodu jest zabroniona.

 

Oznakowanie na opakowaniu.

Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:

1) kod klasyfikacyjny 1.4G lub 1.4S oraz znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);

2) instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.

Opracował: Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ppoż. Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.