piątek 9 grudzień 2022

Wyróżnienie za projekt scalenia

Projekt scalenia wsi Okół w gminie Bałtów został wyróżniony za zastosowanie oryginalnych rozwiązań projektowych. O fakcie tym, Starostę Ostrowieckiego, Zbigniewa Dudę pismem z gratulacjami zawiadomił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

W grudniu 2015 roku podczas seminarium zorganizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono wyniki XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych. Do ostatecznej oceny oddziałowe sądy eliminacyjne powołane przez marszałków województw zgłosiły 16 projektów scaleń gruntów zatwierdzonych w latach 2014-15.

W rozstrzygniętym konkursie wyróżnienie za zastosowanie oryginalnych rozwiązań projektowych na obszarach o zróżnicowanych warunkach glebowych przyznano za projekt scalenia wsi Okół, gmina Bałtów w powiecie ostrowieckim.

Co to jest scalenie gruntów?

Scalenia gruntów wykonuje się w celu stworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji, wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Podczas scalenia wykonuje się tzw. prace scaleniowe (geodezyjno-prawne), których dopełnieniem jest późniejsze zagospodarowanie poscaleniowe, polegające na budowie lub przebudowie dróg dojazdowych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Postępowanie scaleniowe

Postępowanie scaleniowe we wsi Okół zostało wszczęte na wniosek właścicieli i samoistnych  posiadaczy gruntów z tej miejscowości.

Biorąc pod uwagę obszar scalenia – prawie 1385 ha oraz ilość uczestników scalenia - 862 osoby, było to zadanie trudne i skomplikowane zarówno pod kątem technicznym, organizacyjnym, ale również formalno-prawnym. Począwszy od rozpatrzenia wniosków właścicieli i samoistnych  posiadaczy gruntów na obszarze scalenia pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek i wszczęcia na tej podstawie postępowania scaleniowego, poprzez wybór rady uczestników scalenia na zebraniu wiejskim, powołanie komisji doradczej czy też dbanie o właściwe określenie zasad szacunku przez uczestników scalenia. Następnie właściwe zapoznanie wszystkich uczestników scalenia z wynikami oszacowania ich gruntów, zbadanie zastrzeżeń do tego szacunku czy w końcu zbadanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów.

Tym samym można stwierdzić, że pierwsze w historii powiatu ostrowieckiego postępowanie scaleniowe zostało zakończone sukcesem.

Zagospodarowanie poscaleniowe

Konsekwencją pozytywnego zakończenia postępowania scaleniowego było rozpoczęcie zagospodarowania poscaleniowego gruntów. Mobilizacja wszystkich sił Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwoliła na wybudowanie i przebudowę łącznie ponad 40 km dróg oraz wykonanie prac rekultywacyjnych na obszarze wsi Okół, a cała inwestycja została zgodnie z planem, doprowadzona do samego końca.

Koszty operacji

Uczestnicy scalenia nie ponieśli żadnych kosztów związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu scalenia, jak również z zagospodarowaniem poscaleniowym. Finanse na realizację inwestycji pochodziły w 25% z budżetu państwa, a w 75% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cała operacja scalenia gruntów kosztowała ponad 7 milionów złotych (dokładnie 7 118 333,33zł).

Pozytywne efekty scalenia

O pozytywnym efekcie scalenia świadczy:

- Ilość działek na obszarze scalenia o powierzchni 1384,3478ha uległa zmniejszeniu: przed scaleniem 7382 – po scaleniu 3313.

- Średnia ilość działek w gospodarstwach rolnych przed scaleniem 20 – po scaleniu 5. Jednocześnie zlikwidowano niekorzystny rozłóg działek w gospodarstwach.

- Średnia wielkość działki w gospodarstwach rolnych przed scaleniem 0,2067ha - po scaleniu 0,4957.

- Powierzchnia dróg przed scaleniem  ok. 26ha – po scaleniu ponad 40ha. Ponadto sieć dróg po scaleniu zapewnia dojazd do wszystkich nowych działek (przed scaleniem ok. 20% działek nie posiadało możliwości bezpośredniego dojazdu).

- Podczas scalenia zostały uwzględnione nieformalne zamiany gruntów przez uczestników scalenia.

- W związku z zaprojektowaniem działek o większej powierzchni i korzystniejszym kształcie uległy likwidacji dotychczasowe miedze, co spowodowało zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 27ha.

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.