piątek 9 grudzień 2022

ZAWIADOMIENIE o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

W związku z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+, zgodnie z art. 54 ustawy oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowany projekt aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po uprzednim ustaleniu z organami zakresu i stopnia szczegółowości przygotowanej prognozy.

W odpowiedzi na złożone wnioski, w/w organy wydały pozytywne opinie dla przedmiotowego dokumentu wraz z prognozą. ŚWIS przedłożony projekt przyjął bez uwag. RDOŚ wydał opinię, że realizacja założeń projektu nie powinna spowodować znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, Starosta Ostrowiecki informuje o możliwości ponownego zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.

Z ww. dokumentami zapoznać się można na stronie internetowej powiatu www.powiat.ostrowiecki.eu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. - Referat Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji, ul. Iłżecka 37, pokój 209, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530, w terminie od 28 października do 18 listopada 2015r.

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.


W załączeniu:

1. Prognoza oddziaływania na środowisko

2. Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 +

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.