środa 5 sierpień 2020
 
Zawiadomienie umieszczono na podstawie  §38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) o treści:


W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić  nie później  niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty (rozeznanie cenowe) - Wykonanie mapy sytuacyjno - własnościowej wraz z projektem podziału działki ...

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151 ze zm.) Starosta Ostrowiecki podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych na terenie powiatu.

W roku 2013 nie została założona żadna skarga na ośrodki szkolenia kierowców.

Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji przekazywanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dane obejmują liczbę wszystkich podejść do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, bez wskazania liczby osób podchodzących do egzaminów.


Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu Powiatu Ostrowieckiego

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.