piątek 9 grudzień 2022

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - dodano 03.09.2015 r.

W dniu 2 września 2015 r. Starosta Ostrowiecki zarządził przeprowadzenie naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego.

Kandydat na powyższe stanowisko winien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j.t.) właściwych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami).

Termin składania aplikacji upływa w dniu 18 września 2015 roku.

Treść ogłoszenia o naborze zamieszona jest w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (http://bip.powiat.ostrowiecki.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Informacja dot. powierzenia pełnienia obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - dodano 03.09.2015 r.

W związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2015 roku kadencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dniem 1 września 2015 roku Starosta Ostrowiecki powierzył pełnienie obowiązków na powyższym stanowisku Kierownikowi Oddziału Sanitarnego Pani Elżbiecie Góralskiej – Dulny.

Pełniąca obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani Elżbieta Góralska – Dulny jest długoletnim pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych jej obowiązków.

Więcej artykułów…

  1. Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 86
  2. Starosta Ostrowiecki Ogłasza III przetarg nieograniczony (licytacja ustana) na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Gminie Kunów, obręb Doły Biskupie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 118
  3. Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Denkówku, gm. Bodzechów (nr 58 o pow. 1,6800 ha) i Ostrowcu Św. (obręb 51, arkusz 5 - nr 150 o pow. 0,0272 ha.)
  4. Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr: 159 i 340.
  5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego w 2015 r.
  6. Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego
  7. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 23 znajdującego się w budynku nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kochanowskiego
  8. Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 czerwca 2015 r. + załącznik - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej
  9. Oferta na realizację zadania publicznego - Ochrona i promocja zdrowia
  10. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania ... działka nr 275 - 12.06.2015

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.