poniedziałek 28 listopad 2022
ul. Iłżecka 37, pokój 8, 9, 10
tel. (41) 247-60-82, 247-60-72, 247-52-85
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Naczelnik Wydziału - Jerzy Wrona

 Wydział Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, oraz zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
3. Pełnienie funkcji inwestora.
4. Utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą.
5. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.
6. Przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
7. Koordynacja zadań wykonywanych w pasach dróg powiatowych.
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej.
9. Naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. 8.
10. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych o masie całkowitej, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.
11. Naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt. 10.
12. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
14. Wykonywanie i nadzór robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
15. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
16. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
17. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
18. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
19. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów.
20. Prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg powiatowych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
a. wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
b. naliczanie opłat i kar za w/w zezwolenia.
21. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i projektów uchwał w sprawach o ustalenie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowieckiego.
22. Przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia zarządu powiatu opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg.
23. Opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów miejscowych.
24. Opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji.
25. Opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków o pozwolenie na budowę.
26. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, uzgadnianie w/w planu wyrębu drzew z poszczególnymi gminami powiatu ostrowieckiego, przedkładanie planu wyrębu do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, składanie wniosków do poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew ujętych w planie wyrębu, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew w przypadku sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa wywrócone, nadłamane).
27. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:
a. analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b. rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
c. organizowanie prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
d. udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
e. opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
f. ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
g. wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowanie i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
h. współpraca z organami policji.
28. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:
a. rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na organizację przemarszów po drogach publicznych (wieców, procesji, pochodów itp.),
b. uzgadnianie złożonych wniosków z Komendą Wojewódzką Policji, z Urzędem Marszałkowskim, z zarządcami dróg wykorzystywanych do przemarszu,
c. wydawanie decyzji administracyjnej po skompletowaniu wszystkich opinii.
29. Opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych budowy, remontów i utrzymania dróg i obiektów mostowych.
30. Realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego:
a. wykonywanie drobnych remontów oraz napraw elementów pasa drogowego, pielęgnacji zieleni przez służby drogowe wydziału,
b. kontrola, wymiana i ustawianie nowych znaków drogowych pionowych,
c. przygotowywanie zadań do realizacji w formie usług i dostaw przez podmioty gospodarcze (opracowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
d. udział w przetargach dotyczących zadań objętych planem rzeczowo – finansowym wydziału,
e. przygotowywanie umów i warunków zlecania robót i usług w trybie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
f. przygotowanie umów i pilotowanie spraw związanych z podpisaniem tych umów,
g. nadzór inspektorski nad realizacją zleconych robót drogowych,
h. przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń robót drogowych,
i. współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie rozliczeń robót drogowych i realizacji planu rzeczowo – finansowego,
j. przygotowywanie aktualizacji planów rzeczowo – finansowych,
31. Współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania.
32. Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji zadań obejmujących jednocześnie drogi różnych kategorii.
33. Udział w pracach Konwentu Dyrektorów Zarządu Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego, oraz innych organizacji reprezentujących interesy środowiska zarządców dróg powiatowych.
34. Współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie regulacji stanu prawnego pasów drogowych.
35. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.
36. Dysponowanie samochodami znajdującymi się na wyposażeniu wydziału:
a. dbanie o właściwy stan techniczny, przestrzeganie terminów okresowych przeglądów technicznych,
b. tankowanie pojazdów i rozliczanie paliwa,
c. prowadzenie kart pojazdów,
d. dbanie o właściwe zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu drogowego (piaskarki, pługi, pługi wirnikowe, kosiarki, przyczepy samochodowe, piły spalinowe do cięcia drewna).
37. Wykonywanie zagospodarowania poscaleniowego wynikającego z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru.


Wydział Dróg realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału

4. Referat Zarządzania Drogami Powiatowymi:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji drogowo – mostowych
c. Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania pasami drogowymi
d. Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru inspektorskiego inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania dróg, w tym dyspozytor
e. Wieloosobowe stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg w ramach służb liniowych
f. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji dróg i gromadzenia danych

5. Referat Zarządzania Ruchem Drogowym:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym

 

Dokumenty do pobrania

Tytuł dokumentu / wniosku PDF
Wniosek na budowę lub remont ogrodzenia w ciągu drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację pawilonu handlowego w pasie drogowym drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na lokalizację w pasie drogi powiatowej urządzeń, przyłaczy, itp Pobierz
Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej Pobierz
Wniosek na remont zjazdu z drogi powiatowej Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej  oraz umieszczenie urządzenia nie związanego z drogą Pobierz
Wniosek na przejazd pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton Pobierz
Oświadczenie do wniosku na zajęcie pasa drogowego Pobierz

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.