poniedziałek 28 listopad 2022
ul. Iłżecka 37 , pokój: 203,204,216,217

Naczelnik Wydziału - Wojciech Lesiak

Antoni Maciejko - Z-ca Naczelnika
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (41) 247-61-76, pokój – 216

Aneta Kwiecień – Inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (41) 247-52-15, pokój – 203

Anna Rostworowska - Inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (41) 247-68-98, pokój – 217

Małgorzata Sierant - Inspektor
e-mall: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax (41) 247-52-15, pokój – 203

Agnieszka Walesic - Inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (41) 247-68-98, pokój – 217


Naczelnik Wydziału - Wojciech Lesiak


 
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki prowadzi sprawy z zakresu organizacji szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, burs szkolnych oraz zajmuje się upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie oświaty:

1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo – wychowawczych, gimnazjów sportowych i poradni psychologiczno – pedagogicznych.
2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 1.
3. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
4. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
5. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.
6. Podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne prowadzonych przez powiat szkół i placówek.
7. Przygotowywanie i prowadzenie procedury konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki).
8. Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek w tym związanych z oceną pracy dyrektorów.
9. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla dyrektorów szkół i placówek.
10. Współpraca z kuratorem oświaty w zakresie spraw wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
11. Współpraca z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie organizacji matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
12. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.
13. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w/s nadania uprawnień szkoły publicznej.
14. Gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie w formie elektronicznej danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz koordynowanie działań związanych z prowadzeniem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej.
15. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu dotyczących edukacji, kultury, sportu i turystyki.
16. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem uchwał rady powiatu, zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty dotyczących edukacji, kultury, sportu i turystyki.
17. Współpraca z komisjami problemowymi rady powiatu.
18. Prowadzenie polityki informacyjnej w stosunku do rady i zarządu powiatu oraz dyrektorów placówek o zamierzeniach i działaniach w zakresie swoich kompetencji.
19. Przygotowywanie projektów budżetów szkół i placówek oraz nadzór nad ich realizacją. Współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach podziału i przekazywania środków finansowych w ramach subwencji i dotacji dla szkół i placówek.
20. Kontrola gospodarności i oszczędności wydatkowanych środków budżetowych przez dyrektorów i księgowych placówek.
21. Przygotowywanie projektów planów, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie organu prowadzącego.
22. Podział dotacji przekazywanej niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym i nadzór nad ich wykorzystaniem.
23. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
24. Współpraca z dyrektorami szkół i nauczycielami w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
25. Realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.
26. Koordynacja działań w zakresie prowadzonej polityki kadrowej przez dyrektorów szkół i placówek.
27. Opiniowanie w zakresie określania zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
28. Wdrażanie nowych kierunków i specjalności kształcenia.
29. Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
30. Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej.
31. Koordynacja działań prowadzonych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli.
32. Prowadzenie działań związanych z przyznawaniem nagrody starosty dla dyrektorów i nauczycieli, stypendiów starosty dla uczniów i studentów oraz organizacja związanych z edukacją imprez okolicznościowych.
33. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez szkoły projektów unijnych POKL, programów Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci i innych.
34. Koordynowanie działań szkół w zakresie uczniowskich praktyk zagranicznych oraz szkolnych programów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
35. Współpraca ze związkami zawodowymi.

Szkoły i Placówki Oświatowe Powiatu

II. W zakresie kultury:

1. Współpraca i wymiana informacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w tym zawiadamianie o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
2. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów.
3. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
4. Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
5. Opracowywanie i nadzór nad realizacją powiatowego programu opieki nad zabytkami.
6. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
7. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeum.
9. Ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
10. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej.
11. Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
12. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
13. Współdziałanie w organizacji obchodów świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki
Księga rejestrowa instytucji kultury

III. W zakresie sportu, rekreacji i turystyki:


1. Tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.
2. Współpraca z powiatowymi strukturami Szkolnego Związku Sportowego w zakresie realizacji powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji szkolenia sportowego w szkołach mistrzostwa sportowego, organizacji zawodów i imprez sportowych.
4. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
c. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy turystyczno – sportowo – rekreacyjnej.


Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału, informacji, spraw kadrowych i sprawozdawczości w jednostkach oświatowych
4. Wieloosobowe stanowisko ds. edukacji
5. Wieloosobowe stanowisko ds. rozliczeń finansowych jednostek oświatowych i projektów unijnych
6. Stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i turystyki
 

 

Dokumenty do pobrania

Tytuł dokumentu / wniosku DOC PDF
wniosek o przyznanie stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego Pobierz   Pobierz  

 

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.