poniedziałek 28 listopad 2022
ul. Iłżecka 37,
 
pokój 108 - Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego - Magdalena Zieleń
tel. (041) 247-60-88

pokój 114 - Z-ca Naczelnika - Grażyna Krawczyk
tel. (041) 247-69-75

pokój 106 - Inspektor - Anna Antoń, Inspektor - Agnieszka Gajowik, Inspektor - Urszula Różalska
tel. (041) 247-67-88

pokój 107 - Inspektor - Joanna Łakomiec, Inspektor - Monika Kowalska, Inspektor - Grażyna Derlatka
tel. (041) 247-67-70

pokój 109 - Kierownik Referatu - Bożena Mikus, Inspektor - Marta Orzechowska-Barańska
tel. (041) 247-60-90

pokój 110 - Inspektor - Julita Szewczyk, Inspektor - Małgorzata Ruszkowska, Inspektor - Agnieszka Staniek
tel. (041) 247-69-73 

Skarbnik powiatu - Magdalena Zieleń


Prowadzi sprawy związane z rachunkowością budżetową w zakresie:

I. Rachunkowości wykonywania budżetu powiatu w tym:

1. Sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu.
2. Obsługa finansowo – księgowa budżetu powiatu.
3. Organizacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu.
4. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu powiatu, opracowywanie projektu budżetu powiatu i dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.
5. Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i analiza stanu zadłużenia budżetu powiatu ostrowieckiego.
6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
7. Sporządzenie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ocena realizacji wykorzystania środków finansowych.
8. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
9. Prowadzenie kontroli finansowej.
10. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu powiatu,
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.
12. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu.
13. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.

II. Rachunkowości jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej w tym:

1. Prace związane z obsługą finansowo – księgową starostwa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Sprawy związane z obsługą finansowo – księgową starostwa w zakresie przychodów i kosztów gospodarki pozabudżetowej.
3. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa oraz funduszy celowych.
4. Bieżąca analiza realizacji budżetu jednostki – starostwa, funduszy celowych oraz informowanie wydziałów o jej wynikach.
5. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych.
6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i bilansów.
7. Pobór zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat wynikających z własności Skarbu Państwa.
8. Współdziałanie z wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wykonywania zadań.
9. Sporządzanie i wykonywanie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego według obowiązujących przepisów.
10. Sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych.
11. Dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności.

Wydział Finansowy realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Skarbnik Powiatu
2. Naczelnik Wydziału Finansowego  – Główny Księgowy
3. Zastępca Naczelnika Wydziału
4. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
5. Samodzielne stanowisko – księgowy bilansista obejmuje swoim zakresem zadania takie jak: rozliczenie inwentaryzacji, sporządzanie jednostkowych, zbiorczych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych starostwa oraz powiatu ostrowieckiego, kontrole zewnętrzne jednostek budżetowych

6. Referat Planowania i Kontroli Budżetu:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. zbiorczej sprawozdawczości budżetowej, przygotowania projektu budżetu, uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, materiałów z wykonania budżetu
c. Wieloosobowe stanowisko ds. planowania, kontroli i rozliczenia wykonania budżetu, oraz przygotowanie i analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej
d. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, rozliczenia, ewidencji zdań inwestycyjnych, obsługi kont depozytowych i zamówień publicznych, wydatków drogowych oraz kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi
e. Wieloosobowe stanowisko w zakresie przekazywania i kontroli dotacji kontroli finansowych oraz kontroli i ewidencji przekazywanych środków pochodzących z funduszy unijnych

7. Referat Księgowości Jednostki i Budżetu:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji księgowej jednostki i  budżetu
c. Wieloosobowe stanowisko ds. sprawozdań jednostki i budżetu
d. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji wieczystego użytkowania, windykacji należności i ewidencji księgowania funduszy unijnych, oraz rozliczenia podatku VAT
e. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji księgowej i należności dotyczących Wydziału  Geodezji, decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego, podróży służbowych pracowników oraz windykacji należności

8. Referat ds. płac i rozliczeń z pracownikami
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. płac oraz ewidencji i rozliczeń ZFŚS

 

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.