poniedziałek 28 listopad 2022

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.  41 2499200, 41 2476047

fax. 41 2499219

W celu bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym, należy do numeru 41 2499 dodać wybrany numer wewnętrzny.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

wnioski (wzory poniżej)
można składać osobiście w poszczególnych Referatach Wydziału
bądź w Sekretariacie Wydziału pok. 11 – I piętro.

Mogą być również złożone w Sekretariacie Głównym Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 lub przesłane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.Geoportal Powiatu Ostrowieckiego: http://ostrowiec.geoportal2.pl


Kontakt:
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału
Łukasz Śliwiński     

Sekretariat Wydziału
Podinspektor - Renata Drewniak – wew. 210

Referat Geodezji i Katastru

Sprawy, które realizuje referat:
1) Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków.
2) Rejestrowanie umów dzierżawy w ewidencji gruntów.
3) Wydawanie wypisów, wyrysów lub kopii map ewidencyjnych.
4) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
5) Udostępnianie danych rzeczoznawcom majątkowym w celu sporządzenia operatu szacunkowego.
6) Udzielanie informacji, czy toczyło się postępowanie administracyjne w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości.
7) Wydawanie kopii aktów własności ziemi.
8) Udzielenie informacji odnośnie daty figurowania w ewidencji gruntów i budynków.
9) Udzielanie informacji czy rodzice/teściowie posiadali gospodarstwo rolne.
10) Prowadzenie postępowań scaleniowych.


Kierownik - Zdzisława Gruszka          – wew. 216
Inspektor – Zdzisława Biały                 – wew. 213
Inspektor – Dorota Sałata                  – wew. 214
Inspektor – Agnieszka Gontarczyk      – wew. 214
Podinspektor – Ewa Malanowicz           – wew. 217
Referent – Katarzyna Kwiecień            – wew. 217

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Sprawy, które realizuje PODGiK:
1) Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2) Obsługa geodetów uprawnionych w zakresie dotyczącym:
    a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
    b) przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej wykonywanej przez geodetów.


Kierownik – Teresa Maćkosz               – wew. 225
Inspektor – Elżbieta Olekszyk               – wew. 204
Referent – Ewelina Graboń                   – wew. 204
Podinspektor – Aleksandra Jakubowska – wew. 220
Inspektor – Grzegorz Olszański            – wew. 222
Referent – Kamil Osojca                       – wew. 222
Inspektor – Agnieszka Padoł                 – wew. 224
Referent – Damian Sala                        – wew. 224
St. ds. kancelaryjnych – Magdalena Kowalewska    – wew. 201

Inspektor nadzoru robót geodezyjnych i kartograficznych – Maciej Drożdżowski

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Sprawy, które można załatwić w referacie:
1) Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2) Udzielanie informacji o uzgodnionych projektach.

Przewodnicząca – Teresa Maćkosz    – wew. 225
Referent – Joanna Fałdrowicz           – wew. 2201) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zajmuje się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających w szczególności z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz  stosownych rozporządzeń wykonawczych.
2) Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
3) Wydziałem kieruje Naczelnik, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.


Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) Prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.
2) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3) Zakładanie osnów szczegółowych.
4) Przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
5) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
6) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
  b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  c) rejestru cen i wartości nieruchomości;
  d) szczegółowych osnów geodezyjnych;
  e) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
7) Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:
  a) map ewidencyjnych;
  b) map zasadniczych.
8) Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych.
9) Współpraca z Wydziałem Dróg oraz z Wydziałem Rozwoju Powiatu w zakresie realizacji zagospodarowania poscaleniowego.


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1) Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy.
2) Zastępca Naczelnika Wydziału.
3) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Wydziału.
4) Referat Geodezji i Katastru:
  a) Kierownik Referatu,
  b) Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru,
  c) Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
5) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a) Kierownik Referatu,
  b) Wieloosobowe stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
  c) Stanowisko ds. nadzoru robót geodezyjnych i kartograficznych,
  d) Stanowisko ds. informatycznych.
6) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a) Przewodniczący Zespołu.

 

Sposób załatwiania spraw w zakresie udostępniania materiałów PZGiK

Zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:
- pisemnej,
- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz.262), które posłużą wraz z innymi danymi do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych będzie rozpoznawalna;
- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz.235).

 

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (formularz P1)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P2)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (formularz P3)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (formularz P4)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT (formularz P5)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych BDSOG (formularz P6)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 (formularz P7)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P8)
Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB)
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG)
Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Cel lub zakładany wynik pracy
Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Rodzaj pracy
Załącznik nr 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Kod i nazwa materiału zasobu
Formularz zgłoszenia prac kartograficznych (formularz ZK)
Załącznik do wzoru zgłoszenia prac kartograficznych – Kod i nazwa materiału zasobu
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

WZORY DOMUMENTÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO

Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wzór licencji dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych
Wzór licencji dla wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych
Wzór dokumentu obliczenia opłaty

INNE DOKUMENTY

Cennik – załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (strony od 49 do 75)
Edytowalne wzory ww. wniosków (pliki spakowane)

 

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.