poniedziałek 28 listopad 2022
ul. Iłżecka 37, pokój 205, 206, 215
tel. (41) 247-52-74, 247-63-56, 247-63-58 

Naczelnik Wydziału - Waldemar Kacuga


Wydział Rolnictwa i Środowiska zajmuje się realizacją zadań administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu w zakresie: prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rolnictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa geologicznego i górniczego, a także wynikających z ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie gospodarki wodnej:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne:
1. Wykonywanie obowiązków wynikających z kompetencji organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, określonych w przepisach ustawy Prawo wodne.
2. Wykonywanie obowiązków jako organu właściwego do ustalania linii brzegów cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych.
3. Prowadzenie postępowań w sprawie nakazu usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
4. Ustalanie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych.
5. Wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
6. Prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej lub parków narodowych.
7. Sprawdzanie wniosków i pism kierowanych do organu zgodnie z właściwością rzeczową wynikającą z przepisów ustawy Prawo wodne i przepisów odrębnych.
8. Sprawdzenie kompletności wniosków i pism kierowanych do organu oraz wysokości opłaty skarbowej wynikającej z obowiązujących przepisów.
9. Analiza wniosków i pism oraz ich załączników kierowanych do organu i przygotowanie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu projektu stosownego pisma (np.: wszczęcia postępowania administracyjnego, wezwania w trybie kpa, postanowień, decyzji administracyjnych, zaświadczeń) adekwatnego do przepisów obowiązujących w dacie złożenia wniosku lub pisma.
10. Sprawdzanie wniosków, operatów wodnoprawnych i innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem:
a. zgodności w/w opracowań z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodności przyjętych rozwiązań i ustaleń z wymaganiami przepisów szczególnych,
b. kompletność operatów wodnoprawnych lub dokumentacji i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,  pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi.

II. W zakresie rybactwa śródlądowego:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne oraz ustawy o rybactwie śródlądowym:
1. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego.
2. Prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
3. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych.
4. Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
5. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
6. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem społecznej straży rybackiej, w tym przygotowanie do wystawienia legitymacji dla strażników.

III. W zakresie gospodarki leśnej:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu wynikających z przepisów ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w zakresie związanym z miesięcznymi ekwiwalentami za wyłączenie gruntów
z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych:
1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów wydawanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny, w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
3. Przygotowywanie porozumień powierzających prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczemu lasów państwowych.
4. Dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
5. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.
6. Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
7. Wydawanie decyzji uznających las za ochronny lub pozbawiających go tego charakteru, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
8. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
9. Zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
10. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
11. Wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów.
12. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictw gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
13. Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie lasów państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.
14. Naliczanie miesięcznych ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów zalesionych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, przyznanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
15. Występowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe o na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

IV. W zakresie prawa łowieckiego:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu wynikających z przepisów ustawy Prawo łowieckie:
1. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Wyliczanie czynszów dzierżawnych, jakie należne są za dzierżawę obwodów łowieckich.
3. Udostępnianie danych z zakresu łowiectwa.

V. W zakresie gospodarki odpadami:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska:
1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla podmiotów eksploatujących instalację, wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
3. Prowadzenie powiatowego rejestru decyzji na zbieranie, transport i odzysk odpadów.
4. Prowadzenie powiatowego rejestru wydanych decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
5. Prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

VI. W zakresie ochrony środowiska:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Prowadzenie spraw i wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
2. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
3. Prowadzenie spraw i wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
4. Dokonywanie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych.
5. Przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczonych dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze.
6. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu ochrony środowiska.
7. Prowadzenie prac związanych z badaniem jakości gleby i ziemi.
8. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
9. Wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska i negatywnie oddziałujące na środowisko do sporządzenia przeglądu ekologicznego (z wyłączeniem przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko).
10. Określanie wymagań przeglądu ekologicznego dla instalacji nie zaliczonej do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
11. Wydawanie podmiotom korzystającym ze środowiska decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
12. Współpraca z inspekcją ochrony środowiska.
13. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
14. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.
15. Prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko realizacji polityk, strategii, planów lub programów.
16. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
17. Udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie.
18. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia informacji o środowisku.
19. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

VII. W zakresie ochrony przyrody:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody:
1. Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających przewożeniu przez granicę na podstawie zezwolenia ministra środowiska ze względu na miejsce ich przetrzymywania oraz prowadzenia upraw lub hodowli.
2. Wydawanie zaświadczeń o rejestracji roślin i zwierząt podlegających przewożeniu przez granicę na podstawie zezwolenia ministra środowiska ze względu na miejsce ich przetrzymywania oraz prowadzenia upraw lub hodowli.
3. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie.
4. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

VIII. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.
2. Cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.
3. Wygaszanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.
4. Wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności, stwierdzanie wygaśnięcia koncesji.
5. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.
6. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
7. Przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.
8. Wydawanie decyzji nakazujących podmiotom wykonującym roboty geologiczne dokonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych robót geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek.
9. Wydawanie decyzji o zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej i zmiany dokumentacji geologicznej, bez zastrzeżeń lub żądanie w drodze decyzji jej uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.
10. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji geologicznych.
11. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
12. Wydawanie zgody, w drodze decyzji, na przeklasyfikowanie zasobów, jeżeli w okresie sprawozdawczym zmiany przekraczają 50 % rocznego wydobycia ze złoża.
13. Wydawanie decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do obmiaru wyrobiska i przedłożenie operatu ewidencyjnego złoża, w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia, wyczerpania zasobów złoża czy naruszenia przepisów o ochronie przyrody.
14. Wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji zawierającej dane o ilości wydobytej kopaliny oraz wysokości opłaty eksploatacyjnej.
15. Ustalenie, w drodze decyzji, opłaty dodatkowej za wykonywanie działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.
16. Wydawanie decyzji ustalającej opłatę podwyższoną za wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych.
17. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.
18. Wydanie decyzji o wstrzymaniu działalności, nakazującej niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a przypadku potrzeby nakazującej podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia, że działalność jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków.

IX.   W zakresie rolnictwa:

1. Tworzenie banku danych o rolnictwie i infrastrukturze obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego.
2. Tworzenie bazy danych o rynkach zbytu płodów i produktów rolnych.
3. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na posiadanie charta i mieszańca charta.
4. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi.
5. Organizacja dożynek powiatowych.
6. Współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
7. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i powiatowym oddziałem zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli.
8. Współpraca ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą.
9. Współpraca z samorządami gminnymi.
10. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami producentów rolnych.
11. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji starosty zobowiązującej organy inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa do usunięcia zagrożeń fitosanitarnych na terenie powiatu ostrowieckiego.
12. Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkolenia rolnicze.
13. Udostępnianie danych z zakresu rolnictwa.
14. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
15. Opiniowanie powiatowych planów upowszechnienia doradztwa rolniczego,
16. Opiniowanie decyzji wojewody o zakazie uprawy niektórych roślin uprawnych oraz ich odmian albo zakazie stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności.

X. W zakresie ochrony gruntów rolnych:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
1. Wydawanie zaświadczeń o pochodzeniu gleby na działkach przeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej.
2. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jako właściwy organ w sprawach ochrony gruntów rolnych z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów i Waśniów.

XI. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jako właściwy organ administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
2. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych.


Wydział Rolnictwa i Środowiska realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
3. Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
4. Wieloosobowe stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki leśnej i łowiectwa
5. Stanowisko ds. gospodarki odpadami
6. Stanowisko ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego
7. Stanowisko ds. geologii i hydrogeologii
 

 
 
INFORMACJE:
 

 

Dokumenty do pobrania

Tytuł dokumentu / wniosku DOC PDF
wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych Pobierz Pobierz
wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego pochodzenie gleby Pobierz Pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów Pobierz Pobierz
 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.