poniedziałek 28 listopad 2022
ul. Iłżecka 37, pokój 207, 208, 209, 214; fax (41) 247 69 65

 

Małgorzata Polit - Naczelnik Wydziału
tel. (41) 247 64 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Sałkowska – Inspektor ds. Przygotowania Inwestycji
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szymon Stefankiewicz - Inspektor ds. Przygotowania Inwestycji
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rafał Borowiecki - Inspektor ds. Realizacji i Rozliczania Inwestycji

Referat Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji
Pokój Nr 209; tel./041/ 247 61 36

Dariusz Wilczak - Kierownik Referatu Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji
tel./041/ 247 61 36; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olga Malicka-Kojder - Inspektor ds. Informacji i Promocji
tel./041/ 247 61 36; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Gałka – Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych
tel./041/ 247 61 36; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Mateusz Czeremcha - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. 41 247 64 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Referat Zamówień Publicznych i Przetargów
Pokój Nr 214 i 308; tel. 41 247 64 68; 41 247 68 66
 
Robert Zajączkowski - Inspektor Zamówień Publicznych i Przetargów
Pokój 308 tel. 41 247 68 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Mariusz Kasprzyk - Inspektor Zamówień Publicznych i Przetargów
Pokój 214 tel. 41 247 64 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


 
 
 
Małgorzata Polit - Naczelnik Wydziału
 
Wydział Rozwoju Powiatu prowadzi sprawy z zakresu: przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych; przygotowania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych UE i programów krajowych; realizacji strategii rozwoju powiatu i innych programów powiatowych, promocji powiatu; przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne; przetargi na zbycie nieruchomości oraz współpracuje z jednostkami powiatu w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie przygotowania i realizacji inwestycji:
1. Przygotowanie zadań do wieloletnich i jednorocznych planów inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
2. Uzyskanie niezbędnych decyzji na etapie przygotowawczym projektowanych zadań.
3. Zlecanie opracowania: koncepcji, dokumentacji projektowych, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko oraz innych niezbędnych opracowań.
4. Opracowywanie specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskich do postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
5. Uzyskiwanie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.
6. Przygotowanie wniosków i dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę.
7. Zlecanie nadzorów nad prowadzonymi inwestycjami.
8. Administrowanie inwestycjami w trakcie ich realizacji.
9. Monitorowanie inwestycji w okresie raportowania oraz okresie gwarancji.
10. Przygotowanie dokumentów po zakończeniu inwestycji do przejęcia na majątek trwały.
11. Współpraca z Wydziałem Dróg w zakresie ustalania planów inwestycji na drogach powiatowych oraz przygotowania inwestycji drogowych.
12. Współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie regulowania stanu prawnego pasa drogowego oraz wykupów gruntów pod projekt pasa drogowego.

II. W zakresie przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przetargów:

1. Przygotowywanie, organizacja postępowań na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 14.000 EURO finansowane ze środków publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przygotowywanie, prowadzenie przetargów na sprzedaż gruntów, nieruchomości na wniosek właściwego wydziału, który winien opracować koncepcję zagospodarowania terenu.
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały, w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty.
4. Przygotowanie i przesłanie zaproszenia do negocjacji w przypadku zamówienia z wolnej ręki oraz zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania o cenę.
5. Przedkładanie projektu składu komisji przetargowej kierownikowi zamawiającego.
6. Doradztwo na rzecz wydziałów, referatów oraz jednostek powiatu w wyborze formy zamówienia publicznego.
7. Ogłoszenie przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłoszenie o wyniku przetargu.
8. Udzielenie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym powiatu oraz nadzór nad realizowanymi przez nie zamówieniami publicznymi.
9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych od 3000 do 14.000 EURO na podstawie informacji z poszczególnych wydziałów i referatów.
10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 14.000 EURO oraz zbioru przepisów.
11. Obsługa techniczno – administracyjna prac komisji przetargowej oraz postępowań o zamówienia publiczne w tym procedur odwoławczych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia.
12. Przekazanie do wydziałów starostwa zlecających przetargi i postępowania o zamówienie publiczne niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu lub postępowania o zamówienie publiczne.
13. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach i wynikach postępowań o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Komisji Europejskiej, Portalu Zamówień Publicznych, prasie lokalnej oraz internecie.
14. Występowanie o zlecanie tłumaczeń dokumentacji przetargowej w przypadku przetargów międzynarodowych.
15. Przygotowanie informacji i sprawozdań rocznych do Urzędu Zamówień Publicznych z przeprowadzonych postępowań.
16. Aktualizacji strony internetowej starostwa w zakresie Zamówień Publicznych i Przetargów.
17. Opracowywanie regulaminu zamówień publicznych.
18. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień i przetargów.
19. Współpraca z przewodniczącym oraz członkami komisji przetargowej we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego.
20. Obsługa organów kontrolnych w zakresie udostępnienia dokumentacji oraz niezbędnych wyjaśnień dotyczących przeprowadzonych postępowań.
21. Współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

III.  W zakresie promocji, rozwoju powiatu i funduszy strukturalnych:

1. Współpraca z wydziałami starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie możliwości i warunków wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacja działań związanych z pozyskiwaniem dotacji z Funduszu Termomodernizacji, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i innych programów krajowych.
2. Przygotowanie projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych programów zagranicznych.
3. Opracowanie wniosków oraz matryc logicznych projektów do funduszy strukturalnych i innych programów.
4. Nadzór nad fazą przygotowawczą i wdrożeniową projektów dofinansowanych z źródeł krajowych i zagranicznych.
5. Monitorowanie projektów oraz udokumentowanie osiągnięcia celów i efektów projektu wraz z wnioskami o płatności częściowe oraz końcowe dotacji unijnych i krajowych.
6. Koordynacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych metod aplikacji, polityki regionalnej, polityki strukturalnej.
7. Nadzór nad realizacją programów operacyjnych ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu.
8. Przygotowywanie projektów wieloletnich programów rozwoju powiatu oraz monitorowanie ich wdrażania.
9. Prowadzenie w granicach swojej właściwości analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
10. Planowanie strategiczne oraz formułowanie priorytetów do realizacji w ramach wojewódzkich i krajowych planów rozwoju i programów operacyjnych.
11. Współudział w opracowaniu: Narodowego Planu Rozwoju, Wojewódzkiego Programu Operacyjnego, oraz Programów Sektorowych do Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i następnych okresach budżetowych UE.
12. Współpraca z samorządami krajowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi przy realizacji wspólnych projektów z dofinansowaniem UE.
13. Informowanie mieszkańców powiatu w zakresie tworzenia instrumentów wspierających – MSP.
14. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu wspierania przedsiębiorczości.
15. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego powiatu ostrowieckiego w kraju i zagranicą.
16. Przygotowywanie publikacji, albumów, folderów, map i ulotek promujących powiat ostrowiecki.
17. Organizacja imprez promujących powiat ostrowiecki oraz udział w targach turystycznych.
18. Współpraca z gminami przy realizacji wspólnych inicjatyw promocyjnych powiatu.
19. Współudział w aktualizacji strony internetowej starostwa.
20. Realizacja i monitoring „Programu Rozwoju Turystyki w Powiecie Ostrowieckim".
21. Przygotowanie opracowań strategicznych dot. kierunków i możliwości rozwoju powiatu ostrowieckiego.
22. Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na etapie realizacji projektu w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanie niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów.
23. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości.
24. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, dotyczącej projektów powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych.
25. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, dotyczącej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych dla instytucji otoczenia biznesu.
26. Prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez wszystkie komórki organizacyjne starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.
27. Przygotowanie opracowań dla starosty i zarządu powiatu w zakresie rozwoju i funduszy strukturalnych.


Wydział Rozwoju Powiatu realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału

4. Referat Inwestycji
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji
c. Stanowisko ds. planowania

5. Referat Zamówień Publicznych i Przetargów
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów
c. Stanowisko ds. współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi

6. Referat Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania Funduszy Strukturalnych
c. Stanowisko ds. Informacji, Promocji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 
 

 

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.