poniedziałek 28 listopad 2022

Naczelnik Wydziału
Anna Męczkowska      (pokój 112)  tel. 41 247 60 96
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki

Inspektorzy                   (pokój 111)   tel. 41 247 6130
Edyta Góra
Katarzyna Kowalska
Magdalena Żelazowska
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy  społeczne

Inspektor
Robert Mikulski          (pokój 216)   tel. 41 247 52 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Naczelnik Wydziału - Anna Męczkowska

Zadania wydziału:

Do podstawowych zadań wydziału należy:


I. W zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki:

1. Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem i likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz tworzeniem i prowadzeniem podmiotów leczniczych.
2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie zgodności działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz w zakresie dostępności i jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i gospodarki finansowej.
3. Współpraca z podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie działalności Rady Społecznej, udział w posiedzeniach Rady Społecznej oraz prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem i zmianami składu personalnego Rady Społecznej.
4. Przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem.
5. Opiniowanie statutu podmiotu leczniczego, dla którego powiat jest podmiotem tworzącym.
6. Prowadzenie postępowań w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
7. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zakupów sprzętu medycznego lub przyjęcia darowizny przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą.
8. Przygotowywanie porozumień, umów i aneksów w zakresie przekazywania dotacji dla podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, dla którego powiat jest podmiotem tworzącym.
9. Tworzenie i aktualizacja bazy danych podmiotów leczniczych udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
10. Bieżące monitorowanie pracy podmiotów leczniczych.
11. Współpraca ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu, finansowanych ze środków publicznych.
12. Podejmowanie działań mających wpływ na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie powiatu.
13. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
14. Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o planowanych i realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
15. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu.
16. Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.
17. Prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej przeciwdziałającej narkomanii, nikotynizmowi i innym patologiom społecznym.
18. Prowadzenie działań na rzecz kształtowania właściwej polityki zdrowotnej na terenie powiatu oraz współpraca z podmiotami leczniczymi w tym zakresie.
19. Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu.
20. Realizacja założeń Programu Zdrowotnego Powiatu Ostrowieckiego.
21. Koordynowanie zadań określonych w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz programów z niego wynikających.
22. Ustalanie godzin pracy aptek na terenie powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin i samorządu aptekarskiego.
23. Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia oraz współpraca w tym zakresie ze środowiskami medycznymi.
24. Przygotowywanie i aktualizacja danych do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
25. Przygotowywanie i aktualizowanie danych niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.
26. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie zabezpieczenia stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
27. Współpraca z organami  samorządowymi województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
28. Organizowanie konferencji i szkoleń dla kadry medycznej.
29. Współpraca z innymi wydziałami starostwa w zakresie realizacji wspólnych zadań dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
30. Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w sprawach dotyczących działalności placówek służby zdrowia.

II. W zakresie spraw społecznych:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
2. Realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych.
3. Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.
4. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.
5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz innymi posterunkami w sprawach dotyczących osób poszukiwanych listami gończymi.
6. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru.
7. Obsługa kancelaryjno – biurowa Powiatowej Rady Zatrudnienia.
8. Obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w powiecie ostrowieckim.
9. Piecza nad sztandarem powiatu ostrowieckiego – organizowanie pocztów sztandarowych na uroczystości wskazane przez Starostę Ostrowieckiego lub Sekretarza Powiatu Ostrowieckiego, nadzór nad pocztami.
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez starostę bądź sekretarza powiatu.


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
3. Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad podmiotami leczniczymi, dla których powiat jest podmiotem tworzącym, prowadzenia polityki zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki
4. Stanowisko ds. społecznych


Aktualności:
 

Bezpłatna mammografia - styczeń - luty - artykuł

***

V Ostrowiecka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa - "Jak żyć z cukrzycą" - artykuł

***

Spotkanie edukacyjne - relacja

***

Bezpłatna badania mammograficzne - artykuł

***

Zaproszenie na badania mammograficzne - artykuł

***

Akceptujmy się i żyjmy razem - artykuł

***

"Szkoła Zdrowego Stylu Życia" po raz trzeci - artykuł

***

Bezpłatna mammografia i cytologia - artykuł

***

III Polskie Dni Spirometrii w Starostwie Powiatowym - relacja

***

III Polskie Dni Spirometrii - artykuł

***

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej - artykuł

***

Marsz "10 000 kroków dalej od cukrzycy" - Relacja z 27 czerwca
relacja

***

ŚWIĘTOKRZYSTKIE DNI PROFILAKTYKI DLA MŁODZIEŻY - Relacja z 28 maja

relacja

***

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
konferencja

***

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Relacja - wady postawy
relacja

*** 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - Relacja
- relacja

***

Wykład z cyklu "Szkoła Zdrowego Stylu Życia"
- relacja

***

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi  oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy realizowany w 2015 roku
- informacja dla pacjentek

***


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ)
-druki do pobrania - Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego
-druki do pobrania - Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego ...
-druki do pobraniaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego - wyjazd turystyczny ...WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH - 2015 r.
świadczących usługi na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Gabinety Stomatologiczne
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Rehabilitacja Lecznicza
Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze
Opieka Paliatywna i Hospicyjna
Lecznictwo Psychiatryczne
DiagnostykaBiuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Starosty Ostrowieckiego prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

 

Zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu ostrowieckiego? Nie wiesz, gdzie szukać? Sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które prowadzone jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, II piętro, pokój nr 216 (tel. 0 41/247-52-71).

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

- ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z dnia 20 marca 2015r.),

- art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zmianami),

- art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zmianami),

- Rozdział V, §40, ust. 2, pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Ostrowieckiego z dnia 18 lutego 2014 roku,

Zarządzenie Or.I.120.1.45.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lipca 2015 roku.


Badania mammograficzne dla kobiet   (styczeń - czerwiec 2014r.)
relacja

Piknik Zdrowotny "Dni Walki z Rakiem"  (14.06.2014r.)
relacja

Konferencja szkoleniowa "Zdrowe serce- zdrowy senior"  (21.05.2014r.)
relacja

"Szkoła Zdrowego Stylu Życia"  2013/2014
relacja

Świętokrzyskie  Dni Profilaktyki   (maj 2014r.)
pod hasłem "Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie"   
relacja

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym" połączona z rozstrzygnięciem Plebiscytu ,,Lekarz- Pielęgniarka- Położna –Rehabilitant roku 2013” (30.05.2014r.)
relacja

Badania dermatoskopowe w ramach profilaktyki czerniaka skóry  (13 luty i 14 czerwca 2014r.)
relacja

IV Ostrowiecka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Jak żyć z cukrzycą"
 relacja

Powiatowy Konkurs HIV/ AIDS pod hasłem: "ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS"
 relacja

"Białe Soboty" w ramach Światowego Dnia Serca - 4 - 25.10.2014
 relacja

Piknik zdrowotny - 14.09.2014
"Akceptujmy się i żyjmy razem"
 relacja

Ogólnopolska Kampania "Ciśnienie na życie" - 14.08.2014
 relacja

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.