poniedziałek 3 październik 2022
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

tel. (41) 247-62-17
 

 

Do podstawowych zadań należy:


1. Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych.
2. Ocena systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi i gospodarowania mieniem.
3. Ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
4. Dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków.
5. Dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki.
6. Przygotowanie projektu rocznego planu audytu wewnętrznego.
7. Przeprowadzanie, na wniosek starosty, audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu, opracowanie programu zadania audytowego przed przystąpieniem do realizacji zadania.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonywanie zmiany programu zadania audytowego w trakcie jego przeprowadzania, w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
9. Wykonywanie czynności audytu wewnętrznego z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
10. Przyjmowanie i włączanie do bieżących akt audytu oświadczeń dotyczących przedmiotu audytu składanych przez pracowników komórki, w której jest przeprowadzany audyt.
11. Powoływanie, w uzgodnieniu ze starostą, rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym.
12. Prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego oraz gromadzenia informacji w postaci akt stałych.
13. Przeprowadzanie, przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego, narady otwierającej z udziałem audytorów wewnętrznych uczestniczących w zadaniu audytowym, kierownika audytowanej komórki organizacyjnej lub wyznaczonego przez niego pracownika.
14. Organizowanie, w trakcie realizacji zadania audytu, w miarę potrzeb, narad z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny.
15. Zwoływanie narady zamykającej po zakończeniu zadania audytowego z udziałem kierownika komórki organizacyjnej oraz wyznaczonych przez niego pracowników, celem przedstawienia wstępnych ustaleń i wniosków audytu wewnętrznego.
16. Sporządzanie protokołów z narad, o których mowa w punktach zawierających informacje o celu, przebiegu i wyniku narad.
17. Przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w którym przedstawia się ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.
18. Dokonywanie analizy, zgłoszonych do sprawozdania przez kierownika komórki organizacyjnej, wyjaśnień lub zastrzeżeń, podejmowanie odpowiednich czynności wyjaśniających i w razie uznania zasadności części lub całości wyjaśnień lub zastrzeżeń, zmiana lub uzupełnienie części lub całości sprawozdania; w razie nieuwzględnienia wyjaśnień lub zastrzeżeń, przekazanie swojego stanowiska wraz z uzasadnieniem kierownikowi komórki organizacyjnej.
19. Przekazywanie staroście i kierownikowi komórki po jednym egzemplarzu ostatecznej wersji sprawozdania oraz włączanie trzeciego egzemplarza do bieżących akt audytu wewnętrznego.
20. Przeprowadzanie, w razie potrzeby, czynności sprawdzających celem oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych uwag i wniosków oraz sporządzanie z nich notatki informacyjnej, przekazywanej następnie staroście i kierownikowi komórki, w której przeprowadzano audyt.


 

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.