poniedziałek 3 październik 2022
Zespół Radców Prawnych

Romuald Pachocki

Pok. nr 301
tel. (41) 247-61-83


Stanisław Leszczyński
Mariusz Grzesiak

Pok. nr 302
tel. (41) 247-61-85

 

 
Do podstawowych zadań należy:

1. Obsługa prawna wykonywana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. „o radcach prawnych” (Dz.U. z 2002 roku Nr 123 poz. 1059 z późn. zm.) przez radców prawnych zatrudnionych w starostwie w ramach stosunku pracy.
2. Obsługa prawna wykonywana jest w ramach samodzielnego stanowiska radcy prawnego (jednoosobowego lub wieloosobowego).
3. W przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej radców prawnych, tworzą oni zespół radców prawnych a jednemu z nich powierza się koordynację obsługi prawnej.
4. Radca prawny wykonujący obsługę prawną w ramach jednoosobowego stanowiska pracy lub w ramach zespołu radców prawnych zajmuje samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio staroście.
5. Radca prawny wykonuje obsługę prawną ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodowej.
6. Radcy prawnemu nie można polecać wykonania czynności wykraczających poza zakres obsługi prawnej.
7. Opinie prawne, informacje i pisma radca prawny podpisuje przy użyciu stempla z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą radca prawny.
8. Do zadań wchodzących w zakres obsługi prawnej należy w szczególności:
a. udzielanie organom powiatu i wydziałom starostwa opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
b. udzielanie informacji organom powiatu i wydziałom starostwa o zmianach prawnych w zakresie związanym z ich działalnością oraz uchybieniach w ich działalności, w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
c. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
d. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed organami orzekającymi,
e. uczestniczenie w sesjach rady powiatu.

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.