poniedziałek 3 październik 2022
REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW:
 
 
 

Pliki do pobrania:

 

REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO W  POLSCE

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności – oryginał;
3. - świadectwo zgodności WE lub
    - świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub
    - dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub
    - decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub
    - świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy;
5. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
6. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane – oryginał;
7. oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie;
8. polisa OC;
9. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
10. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


OPŁATY:
Komplet opłat za rejestrację pojazdu:
- samochód – 180,50 zł (opłata rejestracyjna 178,50 zł + opłata ewidencyjna 2,00 zł);
- przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl - 121,50 zł (opłata rejestracyjna 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł);
- motorower – 111,50 zł (opłata rejestracyjna 110,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł)

Opłata za tablice indywidualne:
- samochód – 1000,50 zł (opłata rejestracyjna 1000,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- motocykl – 500,50 zł  (opłata rejestracyjna 500,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- motorower – 500,50 zł  (opłata rejestracyjna 500,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:
- R1 - wniosek o rejestrację pojazdu


REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W POLSCE

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ;
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne;
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane – oryginał;
6. polisa OC;
7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
8. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

W przypadku zagubienia (utraty) dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym (utraconym) dokumencie, niezbędne do rejestracji.

W przypadku , gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.


OPŁATY:
Komplet opłat za rejestrację pojazdu:
• zakupionego w kraju spoza powiatu
• zakupionego w obrębie powiatu z „czarnymi” tablicami rejestracyjnymi
- samochód – 180,50 zł (opłata rejestracyjna 178,50 zł + opłata ewidencyjna 2,00 zł);
- przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl - 121,50 zł (opłata rejestracyjna 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł);
- motorower – 111,50 zł (opłata rejestracyjna 110,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł)

Komplet opłat za rejestrację pojazdu zakupionego w obrębie powiatu z tablicami o wyróżniku rozpoczynającym się od „TOS”:
- samochód – 81,00 zł (opłata rejestracyjna 80,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);
- przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 81,00 zł (opłata rejestracyjna 80,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);
- motorower – 81,00 zł (opłata rejestracyjna 80,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł)

Opłata za tablice indywidualne:
- samochód – 1000,50 zł (opłata rejestracyjna 1000,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- motocykl –  500,50 zł  (opłata rejestracyjna 500,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- motorower –  500,50 zł  (opłata rejestracyjna 500,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)


PLIK DO POBRANIA:

- R1 - wniosek o rejestrację pojazdu


REJESTRACJA  POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
3. dowód rejestracyjny (oryginał) wraz z tłumaczeniem;
4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację.

5. dowód odprawy celnej przywozowej (oryginał), jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;
6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (oryginał) albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy;
7. dowód uiszczenia opłaty recyklingowej - na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości 500,00 zł - dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko osoby wprowadzającej pojazd, markę pojazdu oraz numer nadwozia (VIN). Opłata recyklingowa dotyczy pojazdów do przewozu osób,mających nie więcej niż  osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy oraz pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalna masę całkowitą nieprzekraczjącą 3,5 t., samochodów osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg zakupionych za granicą po dniu 31.12.2005 r.;
8. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane – oryginał;
9. polisa OC;
10. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
11. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Istnieje możliwość przystąpienia do czasowej rejestracji warunkowej z urzędu pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów takich jak:
- dowód odprawy celnej przywozowej,
- dokument poświadczający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Takiej rejestracji dokonuje się pod warunkiem, że właściciel pojazdu złoży pisemne oświadczenie, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.OPŁATY:

Komplet opłat za rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy (wydanie zwykłych tablic rejestracyjnych):
- samochód – 256,00 zł (opłata rejestracyjna 253,50 zł + opłata ewidencyjna 2,50 zł);
- motocykl – 197,00 zł (opłata rejestracyjna 195,00 zł+ opłata ewidencyjna 2,00 zł);
- przyczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł (opłata rejestracyjna 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł);
- motorower – 110,00 zł (opłata rejestracyjna 110,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł)

Opłata za tablice indywidualne:
- samochód – 1000,50 zł (opłata rejestracyjna 1000,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- motocykl –  500,50 zł  (opłata rejestracyjna 500,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- motorower –  500,50 zł  (opłata rejestracyjna 500,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:

- R1 - wniosek o rejestrację pojazdu


REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany;
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. - świadectwo zgodności WE lub
   - świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub
   - dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub
   - decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub
   - świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

Nadto w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić:
- dokument potwierdzający zarejestrowanie za granicą,
- tłumaczenia, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się:
- z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
- na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,
- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Istnieje możliwość przystąpienia do czasowej rejestracji warunkowej z urzędu pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów takich jak:
- dowód odprawy celnej przywozowej,
- dokument poświadczający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Takiej rejestracji dokonuje się pod warunkiem, że właściciel pojazdu złoży pisemne oświadczenie, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.


OPŁATY:
 Komplet opłat za rejestrację czasową – wydanie tablic tymczasowych:
- samochód – 62,00 zł (opłata rejestracyjna 61,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);
- przyczepa – 40,75 zł (opłata rejestracyjna 39,75 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);
- ciągnik rolniczy, motocykl, motorower – 37,75 zł (opłata rejestracyjna 36,75 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:

- R1 - wniosek o rejestrację pojazdu


REJESTRACJA  POJAZDU ZABYTKOWEGO

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
3. dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, iż nie posiada dowodu rejestracyjnego;
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana (dotyczy motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego, przyczepy);
5. tablice rejestracyjne;
6. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
7. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego, co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego;
8. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
9. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał).

W przypadku , gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.OPŁATY:

Komplet opłat za rejestrację pojazdu zabytkowego
- samochód – 200,50 zł (opłata rejestracyjna 198,50 zł + opłata ewidencyjna 2 zł)   
- motocykl –  132 zł ( opłata rejestracyjna 130 zł + opłata ewidencyjna 2 zł)   
- motorower – 132 zł ( opłata rejestracyjna 130 zł + opłata ewidencyjna 2 zł)

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:
- R1 - wniosek o rejestrację pojazdu


WYREJESTROWANIE POJAZDU - DEMONTAŻ:

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne;
5. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


OPŁATY: 
za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu  - opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:    55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

PLIK DO POBRANIA:

- R1 - wniosek o wyrejestrowanie pojazdu


WYREJESTROWANIE POJAZDU – DEMONTAŻ ZA GRANICĄ:


1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne;
5. dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY:  za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu  - opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:    55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

PLIK DO POBRANIA:
- R1 -  wniosek o wyrejestrowanie pojazdu


WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU KRADZIEŻY:


1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
5. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji stwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


OPŁATY:  za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu  - opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:    55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

PLIK DO POBRANIA:

- R1 - wniosek o wyrejestrowanie pojazdu


WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU UDOKUMENTOWANEJ TRWAŁEJ I ZUPEŁNEJ UTRATY POJAZDU:

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne;
5. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu (np. protokół Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu);
6. dokument uiszczenia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
8. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


OPŁATY: 
za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu  - opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:    55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

PLIK DO POBRANIA:
- R1 - wniosek o wyrejestrowanie pojazdu


WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU WYWOZU Z KRAJU:

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę;
3. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
4. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
5. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


OPŁATY:  za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu  - opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:    55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

PLIK DO POBRANIA:
- R1 - wniosek o wyrejestrowanie pojazdu


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU WOLI DOPISANIA DO DOWODU REJESTRACYJNEGO IMIENIA I NAZWISKA WSPÓŁMAŁŻONKA  JAKO WŁAŚCICIELA

1. wniosek o rejestrację;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. oświadczenie;
5. dokumenty tożsamości do wglądu

OPŁATY: nie dotyczy


PLIK DO POBRANIA:

- R1 - wniosek o rejestrację pojazdu
- R2 - oświadczenie o wyrażeniu woli dopisania do dowodu rejestracyjnego imienia i nazwiska wspołmałżonka jako wspołwłaściciela


WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY


1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego;
2. dowód rejestracyjny;
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (nie dotyczy, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje aktualne badanie techniczne);
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)


OPŁATY:

- bez pozwolenia czasowego 54,50 zł (opłata rejestracyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)
- z pozwoleniem czasowym 73,50 zł (opłata rejestracyjna 72,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł)


Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:

- R3 - wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego


WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA POJAZDU (W OBRĘBIE POWIATU) LUB ZMIANY NAZWISKA

1. wniosek – zgłoszenie zmiany danych;
2. dowód rejestracyjny;
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (nie dotyczy, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje aktualne badanie techniczne);
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub dokument potwierdzający zgłaszaną zmianę;
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)


OPŁATY: 54,50 zł (opłata rejestracyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:

- R7 - wniosek - druk zmian


WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU JEGO ZAGUBIENIA, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA:

1. wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego;
2. przedstawienie dowodu rejestracyjnego z aktualnym badaniem technicznym pojazdu (dotyczy zniszczonego dowodu rejestracyjnego);
3. oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej, składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego lub dotychczasowy dowód rejestracyjny;
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego przed zarejestrowaniem pojazdu, jeżeli pojazd był już zarejestrowany w Polsce należy dołączyć również zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie oraz stosowne oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


OPŁATY:
- bez pozwolenia czasowego -  54,50 zł (opłata rejestracyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- z pozwoleniem czasowym -  73,50 zł (opłata rejestracyjna 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:
- R4 - wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego


WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU Z POWODU JEJ ZAGUBIENIA, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA


1. wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika karty pojazdu;
2. dowód rejestracyjny;
3. oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej za, składanie fałszywych zeznań o utracie karty pojazdu lub dotychczasowa zniszczona karta pojazdu;
4. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
5. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

W przypadku utraty karty pojazdu przed zarejestrowaniem pojazdu, jeżeli pojazd był już zarejestrowany w Polsce należy dołączyć również zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją należy dołączyć pisemną informację wskazującą producenta lub importera, który wydał utraconą kartę pojazdu.
Przy odbiorze wtórnika karty pojazdu należy ponownie przedłożyć dowód rejestracyjny, celem zamieszczenia adnotacji.

OPŁATY: 

- za wydanie karty pojazdu -  75,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł

Wpłatę można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:

- R4 - wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu


WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ


1. wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej;
2. dowód rejestracyjny;
3. oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie bądź uszkodzeniu nalepki kontrolnej;
4. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
5. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)


OPŁATY:

- za wydanie nalepki kontrolnej -  18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:
- R4 - wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej


WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ


1. wniosek właściciela pojazdu o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań o utracie tablic rejestracyjnych;
5. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic(tablicy) rejestracyjnych;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

W przypadku utraty lub zniszczenia jednej tablicy do odbioru wtórnika oprócz w/w dokumentów należy dostarczyć drugą tablicę celem jej zalegalizowania.

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych możliwe jest tylko w przypadku posiadania tablic rejestracyjnych o wyróżniku rozpoczynającym się od „TOS”.


OPŁATY: 
za wydanie tablicy rejestracyjnej:
- samochodowa – 40,00 zł przy wydaniu 1 tablicy, 80,00 zł przy wydaniu 2 tablic
- motocyklowa – 40,00 zł;
- na ciągnik -  40,00 zł;
- na przyczepę – 40,00 zł;
- motorowerowa – 30,00 zł
Opłata za wydanie znaku legalizacyjnego – 12,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:
- R5 - wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej


ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO:

1. wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego;
2. pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego;
3. dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym;
4. polisa OC;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przed przerejestrowaniem pojazdu do jego odbioru należy dołączyć również dokumenty potwierdzające prawo własności pojazdu np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własnościOPŁATY:
nie dotyczy

PLIK DO POBRANIA:

- R6 - wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego


DOKONANIE WPISU LUB WYKREŚLENIA ADNOTACJI: HAK, TAXI, L:

1. wniosek o wpis lub wykreślenie hak, taxi, L (druk zmian);
2. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w zakresie żądanego wpisu / oświadczenie w przypadku wykreślenia adnotacji: HAK, TAXI, L;
3. dowód rejestracyjny;
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

OPŁATY: nie dotyczy

PLIK DO POBRANIA:
- R7 - wniosek - druk zmian


ZMIANA RODZAJU POJAZDU

1. wniosek (druk zmian);
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie;
5. zaświadczenie o pozytywnym badaniu wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS potwierdzające, że przedsiębiorca , który dokonał zmian w pojeździe prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów;
7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
8. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)


OPŁATY:
- bez pozwolenia czasowego -  54,50 zł (opłata rejestracyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł);
- z pozwoleniem czasowym -  73,50 zł (opłata rejestracyjna 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł);

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:
- R7 - wniosek - druk zmian


ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU MONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ / WYKREŚLENIE ADNOTACJI O MONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ


1. wniosek o wpis instalacji gazowej / wniosek o wykreślenie adnotacji o montażu instalacji gazowej;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem;
5. oświadczenie, w przypadku wykreślenia adnotacji o montażu instalacji gazowej;
6. faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej;
7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
8. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)


OPŁATY:
nie dotyczy

PLIK DO POBRANIA:
- R7 - wniosek - druk zmian


ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU:


1. dokument przenoszący prawo własności np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, umowa zamiany;
2. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
3. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika - oryginał


OPŁATY:
nie dotyczy

PLIK DO POBRANIA:

- R8 - zawiadomienie o zbyciu pojazdu


WYDANIE DECYZJI O NADANIU CECH IDENTYFIKACYJNYCH / WYKONANIU TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ:


1. wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych/wykonaniu tabliczki znamionowej -  w przypadku jej braku, utraty, zniszczenia lub utraty aktualności;
2. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
3. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


OPŁATY:
- za wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych – 20,00 zł opłata skarbowa
- za wydanie decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej – 10 zł opłata skarbowa

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:    55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

PLIK DO POBRANIA:
- R9 - wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych/wykonaniu tabliczki znamionowej


CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU / PRZYWRÓCENIE:


1. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu / wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. tablice rejestracyjne;
5. decyzja o wycofaniu z ruchu w przypadku przywrócenia pojazdu do ruchu;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał


Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony do 48 miesięcy.
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy.

OPŁATY:
  Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:
- 80,00 zł – na okres 2 miesięcy;
- 4,00 zł –  za każdy miesiąc od 3 do 12 miesiąca;
- 2,00 zł –  za każdy miesiąc od 13 do 24 miesiąca;
- 0,25 zł – za każdy miesiąc od 25 do 48 miesiąca

Wpłaty można dokonać:
- w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
- przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
- w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

PLIK DO POBRANIA:

- R10 - wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
- R11 - wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu


DOKONANIE WPISU LUB WYKREŚLENIA ZASTAWU REJESTROWEGO


1. wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. - aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów w przypadku wniosku o wpis zastawu rejestrowego
    lub
   - odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu w przypadku wniosku o wykreślenie zastawu;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)


OPŁATY:
nie dotyczy

PLIK DO POBRANIA:
- R12 - wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu - wykreśleniu zastawu

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.