poniedziałek 3 październik 2022
ul. Iłżecka 37

Kierownik Referatu - Andrzej Śląszkiewicz
Sylwia Kulczycka

tel (041) 247-66-15
 


Do podstawowych zadań należy:

1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
2. Udzielenie, zmiana lub cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
3. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
4. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
5. Kontrola przedsiębiorców prowadzących przewóz drogowy.
6. Wydawanie, zmiana lub stwierdzenie nieważności zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy.
7. Udzielenie, odmowa udzielenia lub zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne na obszarze powiatu.
8. Wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienia wydania lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne wykraczające poza obszar powiatu.
9. Wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
10. Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów.
11. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
12. Wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
13. Wpisywanie lub skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy.
14. Sporządzanie analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców.
15. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.
16. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
17. Realizowanie zadania własnego powiatu w zakresie usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywanie na  parkingu strzeżonym:
a) wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego,
b) rozliczanie opłat z tytułu usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
c) przeprowadzanie procedury  związanej z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu,
d) wydawanie decyzji w sprawie wysokości kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi do zakończenia postępowania administracyjnego.
18. Przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań.
19. Udzielanie informacji w związku z wnioskami o udostępnienie danych z rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów lub ośrodki szkolenia kierowców.Sprawy załatwiane w referacie

RT-1 - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne
RT-2 - Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
RT-3 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
RT-4 - Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
RT-5 - Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
RT-6 - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:
         1. samochodem osobowym
         2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
RT-7 - Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:
         1. samochodem osobowym
         2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
RT-8 – Zmiana/wydanie dodatkowych wypisów/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy (dot. posiadanych licencji przed 15.08.2013r.)
RT-9 - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
RT-10 - Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego/licencji
RT-11 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze nie przekraczającym granicy powiatu ostrowieckiego
RT-12 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu ostrowieckiego
RT-13 - Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/ rozszerzenie zakresu wpisu
RT-14 - Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do ewidencji instruktorów
RT-15 - Wydanie wtórnika legitymacji instruktora
RT-16 - Zmiana legitymacji instruktora
RT-17 - Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
RT-18 - Dokonanie wpisu do ewidencji wykładowców
RT-19 - Kwalifikacja na egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców
RT-20 - Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
RT-21 - Wydanie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
wniosek na przejazd pojazdu nienormatywnego


Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.